Aktuality
vždy na našem FB
Facebook

Chci darovat spolku Conditio humananebo
darujme.cz


Cíle sdružení

Čeho chceme naší iniciativou dosáhnout, k čemu chceme přispět? Konkrétní cíle sdružení Conditio humana lze nejlépe shrnout následujícími obecně prospěšnými činnostmi (citujeme ze PDF stanov, čl. II.1):

  1. dokumentovat společenské a politické vztahy v historii i současnosti se zvláštním zřetelem k individuálnímu lidskému osudu
  2. přispívat k překonávání etnocentrických a historickým vývojem podmíněných předsudků mezi občany středoevropských států kladením důrazu na otázku, jaké vlastnosti a podmínky jsou univerzálně lidské a spojují všechny lidi bez ohledu na jejich původ a názorové přesvědčení
  3. usilovat na základě vyvážené, na vědomostech o společném kulturním dědictví založené představy o dějinách o porozumění mezi občany střední Evropy; posilovat akceptaci pluralitní společnosti, která se zakládá na společně sdílených hodnotách a dokáže dílčí jinakosti svých členů vnímat především jako obohacení, nikoliv jako hrozbu
  4. zvyšovat historické povědomí založené na nepředpojatém, vědecky podloženém zkoumání minulosti a osvobozené od jakýchkoli předem daných ideologických interpretačních šablon
  5. usilovat o přesnější pohledy a nahrazení přetrvávajících stereotypů diferencovanějšími a fundovanějšími poznatky
  6. posilovat občanskou společnost a podporovat účast občanů na otevřeném reflektování dějin a současnosti, zejména pak motivovat občany k samostatnému utváření svého obrazu minulosti prostřednictvím vlastního studia rozmanitých písemných a jiných svědectví, a posilovat tak ochranu proti případným tendencím o zmanipulování a nepřípustné zjednodušování reflexe dějin a současnosti
  7. realizovat inovativní výzkumné projekty a publikační záměry, které budou přispívat ke sledování výše uvedených cílů a které povedou k dalšímu rozvoji občansky založeného, nezávislého výzkumu
  8. přispívat k účinnému prosazování pravidel etické praxe ve vědě
  9. zlepšovat podmínky pro volný přístup k rozmanitým druhům svědectví o nedávné minulosti (zejména písemných archiválií, dobových periodik, zvukových a audiovizuálních záznamů) uchovávaných ve veřejných institucích v České republice a okolních státech; usilovat o zajištění rovných podmínek při studiu těchto svědectví pro laické i odborné badatele bez ohledu na jejich původ či státní občanství

Jak nás podporovat Jak nás podporovat

Jsme neziskovou organizací. Proto jsme odkázáni na podporu od příznivců z řad občanů a dalších sponzorů.

Prosíme, pomozte nám při rozvíjení naší obecně prospěšné činnosti. Vaší podpory si vážíme v každé formě! Způsob konkrétního využití daru s Vámi rádi projednáme.

Více k možnostem sponsoringu

darujme.cz

Stát se členem Jak se stát členem

Zamlouvá se Vám činnost spolku Conditio humana, ztotožňujete se s jeho cíli? Chtěl byste podporovat dobrou věc? Jednoduše se staňte jedním z nás!

Členskou přihlášku můžete vyplnit online na tomto webu.

Úplné informace
ke členství