Aktuality
vždy na našem FB
FacebookCompendia

Statistické příručky a pomůcky

Řada Compendia je určena pro vydávání zpravidla rozsáhlejších příruček a pomůcek různého charakteru. Tyto publikace mají důležitý význam pro další vědecký výzkum, protože zpřístupňují základní data, která mohou sloužit jako východiska pro další bádání.

Jedná se například o tematicky a časově vymezené statistické příručky. Široké spektrum v nich uvedených dat je čerpáno z historických pramenů, přičemž jde často o velmi cenné údaje, jež umožňují lépe posuzovat jednotlivé historické jevy a procesy v jejich kvantitativní relevanci. Vzhledem k rozsáhlosti mnoha statistických přehledů nemohou být tyto zpřístupněny v rámci monografií či univerzálních edic pramenů.

Další druh publikací, které zahrnuje řada Compendia, jsou výběrové bibliografie. Vztahují se též k jasně definovanému badatelskému úseku a slouží k rychlé orientaci při hledání literatury k různým aspektům dané tematiky. Podobně jako u statistických příruček lze i u této skupiny publikací předpokládat nadprůměrně dlouhou dobu jejich užívání.

Tituly v ediční řadě Compendia vycházejí zásadně dvojjazyčně česko-německy, popř. česko-anglicky. Mohou obsahovat i obsáhlejší textové přehledy z ruky editorů, dále i dobová vyobrazení. Jednotlivé publikace jsou zpravidla pro rychlejší referenci doprovázeny elektronickým datovým nosičem.

Připravujeme

Následující publikační záměry se nachází toho času v různém stádiu rozpracování. Termín vydání nemůže být zatím blíže určen, závisí mj. na získání sponzorské podpory. Publikace se zaměřují zejména na téma českého pohraničí ve 20. století a v tomto rámci primárně na průběh a následky výměny obyvatelstva po roce 1945:

Erich Kraus – Adrian Portmann

Odsunové transporty z Československa. První statistická dokumentace všech vysídlovacích operací v období 1945 až 1951 / Die Vertreibungstransporte aus der Tschechoslowakei. Erstmalige statistische Gesamtverzeichnung aller Aussiedlungsvorgänge von 1945 bis 1951.

Adrian Portmann

Němci v Československu 1945–1953. Statistická příručka / Die Deutschen in der Tschechoslowakei 1945–1953. Statistisches Handbuch.

Adrian Portmann

Pracovní bibliografie k československé sídelní politice v období 1945–1950 a k vývoji pohraničí českých zemí po druhé světové válce / Arbeitsbibliographie zur tschechoslowakischen Siedlungspolitik in den Jahren 1945–1950 und zur Entwicklung der sudetendeutschen Herkunftsgebiete nach dem Zweiten Weltkrieg.

Adrian Portmann

Vysídlení Němců z Československa. Průvodce po archivních fondech a písemnostech dochovaných na území České republiky / Die Vertreibung der Deutschen aus der Tschechoslowakei. Archivführer zu den auf dem Gebiet der Tschechischen Republik erhaltenen Beständen und Quellen.

Jak nás podporovat Jak nás podporovat

Jsme neziskovou organizací. Proto jsme odkázáni na podporu od příznivců z řad občanů a dalších sponzorů.

Prosíme, pomozte nám při rozvíjení naší obecně prospěšné činnosti. Vaší podpory si vážíme v každé formě! Způsob konkrétního využití daru s Vámi rádi projednáme.

Více k možnostem sponsoringu