Aktuality
vždy na našem FB
Facebook

Chci darovat spolku Conditio humananebo
darujme.cz


Monographiae

Monografická řada

Klasická monografická řada obsahující pojednání delšího rozsahu z pera jednoho či více autorů. Publikace řady jsou vybaveny poznámkovým aparátem a referenčními seznamy, dále jsou zpravidla doprovázeny fotografiemi a mapami. Po obsahové stránce je jejich spojujícím prvkem zkoumání vztahů mezi různými skupinami obyvatel na území střední Evropy v nejnovějších dějinách do současnosti.

Tituly v řadě vycházejí většinou jednojazyčně, tj. v češtině, němčině, případně i angličtině. V případě zařazení delších studií (minimálně v délce 150 stran) je možné i dvojjazyčné publikování v rámci jedné publikace.

Vydané tituly

obálka

Piotr M. Majewski

Sudetší Němci 1848–1948

Dějiny jednoho nacionalismu

Kniha vychází ve spolupráci s Muzeem druhé světové války v Gdaňsku.

Anotace a detaily
Koupit


Tištěné vydání knihy je rozebráno. Kniha je však stále dostupná jako e-kniha zde.


Většina prací věnovaných německým obyvatelům českých zemí se soustředí na meziválečné období, na druhou světovou válku a následné nucené vysídlení Němců. Na rozdíl od nich se kniha Piotra M. Majewského zabývá také kořeny těchto událostí. Původně polsky napsaná monografie je přepracovaným a aktualizovaným překladem několikrát oceněné syntézy, která podává ucelený přehled o sudetoněmeckém hnutí od jeho vzniku až do násilného konce soužití Čechů a Němců ve společném státě.

Kniha se vrací až do revolučního roku 1848 a sleduje sociální a politický vývoj německy mluvícího obyvatelstva žijícího v Čechách, na Moravě a v českém Slezsku. Upozorňuje na utváření specifického typu národoveckého nacionalismu, který už před první světovou válkou nemalou měrou ovlivňoval postoje mnohých českých Němců a který se po roce 1918 stal lákavou alternativou vůči loajalitě k liberálně-demokratickému systému první republiky. Proces formování německého nacionalismu je představen na širokém pozadí česko-německých vztahů v 19. a 20. století a také československé menšinové politiky v meziválečném období. Taková analýza umožňuje pochopit příčiny rostoucí krize v druhé polovině 30. let, jež nakonec vyústila v rozbití republiky. Kniha rovněž zmiňuje roli, jakou německý nacionalismus sehrál v okupační politice v Protektorátu Čechy a Morava i na územích připojených k třetí říši.

Piotr Maciej Majewski (1972) – polský historik zabývající se dějinami Československa ve 20. století a zejména pak česko-německými vztahy. Na toto téma publikoval řadu odborných studií a několik knih. Kromě monografie o připravenosti československé armády na případnou válku s Německem v roce 1938 je autorem knihy o postoji Edvarda Beneše k sudetoněmecké otázce. Naposledy vydal rozsáhlou práci o sudetských Němcích v letech 1848–1948, jejíž české vydání nyní dostává český čtenář do rukou. Piotr M. Majewski přednáší na Varšavské univerzitě a působí zároveň jako zástupce ředitele Muzea druhé světové války v Gdaňsku.

INFORMACE O KNIZE
Vychází v ediční řadě: Monographiae
Číslo v řadě: 3
Počet stran 540
ISBN: 978-80-90-5323-2-8
Rok vydání: 2014 (listopad)
Doporučená prodejní cena: 489,- CZK

Knihu lze objednat se slevou na stránkách internetového knihkupectví Kosmas zde.

Titul je též k dostání v řadě dalších internetových a „kamenných“ knihkupectví.

obálka

Václav Kaška

Neukáznění a neangažovaní

Disciplinace členů Komunistické strany Československa v letech 1948–1952

Kniha vychází ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů.

Anotace a detaily
Koupit

Monografie Václava Kašky se věnuje KSČ v období rané komunistické diktatury. Vnitrostranická disciplína byla v komunistických stranách pojímána jako jeden z klíčových prostředků k získání a udržení moci. Proto se tato kniha zaměřuje na snahy efektivně regulovat chování a jednání členů KSČ.

Autor vychází z rozsáhlého souboru málo využívaných archivních materiálů. Nepíše černobílý příběh vyprávěný pouze z perspektivy pražské stranické centrály. Vykládá totiž dějiny KSČ zdola, když analyzuje podobu a funkce jazyka, normativních textů, mechanismů i orgánů udržení vnitrostranické kázně. Rekonstruuje také nejčastější případy selhávání straníků a popisuje možnosti jejich trestání, což obraz údajně suverénní KSČ do jisté míry problematizuje.

Poslechněte si, co autor řekl o své knize na stanici ČRo Plus zde.

INFORMACE O KNIZE
Vychází v ediční řadě: Monographiae
Číslo v řadě: 2
Počet stran 292
ISBN: 978-80-90-5323-1-1 (Conditio humana, z.s.)
978-80-87-912-02-07 (Ústav pro studium totalitních režimů)
Rok vydání: 2014
Doporučená prodejní cena: 250,- CZK

Knihu lze objednat se slevou na stránkách internetového knihkupectví Kosmas HÚ AV ČR.

Titul je též k dostání v řadě dalších internetových a „kamenných“ knihkupectví.

obálka

Jiří Friedl

Češi a Poláci na Těšínsku 1945–1949

 

Kniha vychází v kooperaci s Historickým ústavem Akademie věd České republiky.

Anotace a detaily
Koupit

Pokud se po roce 1989 u nás hovořilo o menšinách v českých zemích těsně po druhé světové válce, tak se zájem dosud soustřeďoval na otázky spojené s vysídlením sudetských Němců. Může to vyvolávat dojem, že stát řešil v období tzv. třetí republiky pouze existenci tohoto minoritního společenství na svém území. Kniha Jiřího Friedla se snaží ukázat, že v českých zemích – konkrétně na Těšínsku – žili (a dodnes žijí) příslušníci polského etnika, kteří sice na jednu stranu byli podobně jako sudetští Němci obviňováni z neloajality k předválečné ČSR, kterých se ovšem nebylo z řady důvodů možné zbavit stejným způsobem jako německy mluvících obyvatel.

Ve knize čtenář nalezne nejen podrobné vysvětlení příčin, proč Poláci nakonec v Československu zůstali, ale také rozbor všech důležitých událostí, které spoluutvářely vztahy mezi Čechy a Poláky na Těšínsku. Výklad zohledňuje také vliv poměru mezi oběma skupinami obyvatel na vnitropolitickou situaci a soupeření stran Národní fronty. Z nalezených pramenů lze totiž konstatovat, že otázka těšínských Poláků se výrazně promítala do politického boje zejména mezi komunisty a národními socialisty.

INFORMACE O KNIZE
Vychází v ediční řadě: Monographiae
Číslo v řadě: 1
Počet stran 316
ISBN: 978-80-905323-0-4 (Conditio humana, z.s.)
978-80-7286-204-7 (Historický ústav AV ČR, v.v.i.)
Rok vydání: 2012

Knihu lze objednat na e-shopu HÚ AV ČR.

Titul je též k dostání v řadě internetových a konvencionálních knihkupectví.


Připravujeme

Vybíráme pouze několik titulů (uvedené s pracovním názvem), které se v současné době připravují k vydání v monografické řadě Conditio humana. Nachází se v různém stádiu zpracování, doba do vydání knihy zpravidla záleží na grantové podpoře a volných časových kapacitách autorů.

Petr Sedlák

Poté. Židé v českých zemích 1945–1950.

Adrian von Arburg

Zwischen Vertreibung und Integration. Tschechische Deutschenpolitik 1945–1953.

David Kovařík

Demoliční akce v českém pohraničí v letech 1945–1960.

Radek Slabotínský

Internační tábor ve Svatobořicích po roce 1945.

Jiří Friedl

Židovští uprchlíci z Polska v ČSR 1946–1948.

Adrian von Arburg

Das Grenzgebiet als New Frontier? Kommunistische Strukturpolitik in den Sudetengebieten zwischen Aufbruch und Abbruch 1945–1955.

Tomáš Dvořák – David Kovařík – Adrian von Arburg

Němci v Brně v roce 1945.

Jak nás podporovat Jak nás podporovat

Jsme neziskovou organizací. Proto jsme odkázáni na podporu od příznivců z řad občanů a dalších sponzorů.

Prosíme, pomozte nám při rozvíjení naší obecně prospěšné činnosti. Vaší podpory si vážíme v každé formě! Způsob konkrétního využití daru s Vámi rádi projednáme.

Více k možnostem sponsoringu

darujme.cz

Stát se členem Jak se stát členem

Zamlouvá se Vám činnost spolku Conditio humana, ztotožňujete se s jeho cíli? Chtěl byste podporovat dobrou věc? Jednoduše se staňte jedním z nás!

Členskou přihlášku můžete vyplnit online na tomto webu.

Úplné informace
ke členství