Aktuality
vždy na našem FB
FacebookKnižní produkce Conditio humana

Knižní produkce Conditio humana Conditio humana se věnuje především zpracovávání a vydávání knih – je tedy akademickým střediskem a nakladatelstvím v jednom. Veškerý výnos z prodeje knih se v souladu se PDF stanovami investuje zpět do dalších aktivit sdružení.

Sdružení vydává část své produkce ve spolupráci s jinými badatelskými ústavy a nakladatelstvími v České republice i v zahraničí. Společným cílem všech publikací je poskytnout veřejnosti a badatelské obci kvalitní literaturu postavenou na kritickém provádění základního výzkumu i na reflexi individuálních svědectví a podávající řadu nových poznatků a pohledů. Na rozhodnutích, jakých knižních projektů se má sdružení zhostit, se podílí Vědecká rada Conditio humana – odborný orgán, jehož členové jsou odborníci z různých společenských disciplín z České republiky a zahraničí.

Obsahová těžiště

Vydavatelský program Conditio humana sleduje některá obsahová těžiště. Kromě obecného zaměření sdružení (zmapování sociálních vztahů mezi obyvateli střední Evropy v moderní epoše a kladení důrazů na individuální lidský úděl) se prozatím jedná o tyto tematické okruhy:

Ediční řady

Sdružení v současnosti vydává, resp. připravuje pět edičních řad. Každá řada má svůj vlastní profil vymezený obsahově, žánrově a v neposlední řadě také graficky, tj. vyznačuje se unikátním a jednotným zpracováním obálky a vnitřního layoutu. Jednotlivé řady jsou vzájemně propojovány jak tematicky, tak i některými společnými grafickými prvky. O zaměření jednotlivých publikačních řad a jejich jednotlivých titulech se dozvíte více zde:

Publikace ve více jazycích

Publikační portfolio Conditio humana je zásadně koncipováno jako vícejazyčné. Třebaže alespoň prozatím převažují knižní produkce v českém jazyce, pracuje se již na přípravě dalších publikací, které budou buď dvojjazyčné (česky/německy), nebo celé v určitém cizím jazyce – konkrétně v němčině a angličtině.

Zatímco tituly monografické řady budou většinou jednojazyčné, zejména autobiografická svědectví a statistické příručky a další pomůcky budou zpravidla zpracovány vícejazyčně.

K důležitým cílům sdružení patří i zprostředkování literatury z okolních států českému čtenáři, tj. překládání mimořádných knižních počinů týkajících se moderních vztahů Čechů se svými sousedy do češtiny. Tento krok má přispívat k žádoucímu přibližování jednotlivých národních diskursů, což je jeden z klíčů pro budoucí větší vzájemné porozumění. K tomu však může dojít jen tehdy, vycházejí-li debaty v jednotlivých národních prostředích z podobně kvalitních základů: z primárních pramenů, svědectví a shrnujících analýz.

Distribuce a prodej

Distribuce knih se prozatím řeší formou individuálních objednávek prostřednictvím e-mailu, telefonu či standardního dopisu, pokud distribuce není zajištěna partnerskou institucí (viz Kontakty).

Všechny naše knihy, které jsou zcela nebo částečně v českém jazyce, jsou však v rámci ČR k dispozici i na knižním trhu, a to v celé řadě internetových obchodů jako Kosmas, jakož i v standardních obchodech v mnoha českých a slovenských městech.

Pro budoucnost se počítá se zavedením e-shopu na těchto stránkách, který bude umožňovat přímý nákup produkce Conditio humana.

Jak nás podporovat Jak nás podporovat

Jsme neziskovou organizací. Proto jsme odkázáni na podporu od příznivců z řad občanů a dalších sponzorů.

Prosíme, pomozte nám při rozvíjení naší obecně prospěšné činnosti. Vaší podpory si vážíme v každé formě! Způsob konkrétního využití daru s Vámi rádi projednáme.

Více k možnostem sponsoringu